กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่

ชื่อ : นายถาวร ขาวแสง

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 พิษณุโลก

ชื่อ : นายสาธิต นฤภัย

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 นครสวรรค์

ชื่อ : นายสมควร ศิริคุปต์

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 นนทบุรี

ชื่อ : นายศิริชัย ชละเอม

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี

ชื่อ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี

ชื่อ : นายปพน ทองอินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น

ชื่อ : นางสุจินดา สุขกำเนิด

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 อุดรธานี

ชื่อ : นายวัฒนา โพธา

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา

ชื่อ : นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

ชื่อ : นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช

ชื่อ : นายวันชัย มั่นสมฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 สงขลา

ชื่อ : นายจรัส รัชกุล