กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : พญ.ประนอม คำเที่ยง

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายธงชัย กีรติหัตถยากร

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อ : นางพอชม ฉวีวัฒน์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นางสาวภัทร์วรรณ พัดเจริญ

กลุ่มภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์


กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ชื่อ : นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร

กองแผนงาน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ชื่อ : นายสุชาติ เลาบริพัตร

กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ

ชื่อ:นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล

กลุ่มภารกิจควบคุมคุณภาพมาตรฐาน


สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
(รักษาราชการแทน)

ชื่อ : นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ

กองวิศวกรรมการแพทย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

ชื่อ : นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน

กองแบบแผน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแบบแผน(รักษาราชการแทน)

ชื่อ : นายนิรันดร์ คชรัตน์

กองสุขศึกษา

ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา(รักษาราชการแทน)

ชื่อ : นางพิศมัย สุขอมรรัตน์

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ชื่อ : นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์

กลุ่มภารกิจบริหาร


สำนักบริหาร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ชื่อ : นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล

กองคลัง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อ : นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ : นางสุชัญญา อุไรสินธว์

กองกฎหมาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ชื่อ : นายดนัย สุวรรณา