กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

การรับสมัครสอบความรู้และคุณสมบัติบุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

โดย รศท วันที่ 29 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม 75

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

เรื่อง  การรับสมัครสอบความรู้และคุณสมบัติบุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ

โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์  ครั้งที่ 2/2561