กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา วันที่ 07 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 30

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)