กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา วันที่ 24 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 45

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานสนับสุนนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลาขอประกาศ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)