กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ

โดย รศท. วันที่ 25 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 220

เรื่อง  การรับสมัครและการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ

โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ประจำปี 2560