กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

กระบวนงานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

โดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม 1508

การกำหนดกระบวนงานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสำเร็จของการแสดงขั้นตอนการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยการประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้รับริการทางเว็บไซด์