กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

  • เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2016 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2016 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 โลโก้ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 มีนาคม 2016 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้าน วันที่ 04 ธันวาคม 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 แบบฟอร์อมกรอกข้อมูลบุคลากรคนดี วันที่ 03 สิงหาคม 2015 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
6 แบบสำรวจความพึงพอใจ วันที่ 22 กรกฎาคม 2015 กองกฎหมาย
7 (ร่าง) คู่มือการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ วันที่ 01 พฤษภาคม 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
   

Page 1 Of 2