กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

  • เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 24 กันยายน 2018 กลุ่มพัฒนากฎหมาย กองกฎหมาย
2 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล วันที่ 07 มีนาคม 2018 กลุ่มพัฒนากฎหมาย กองกฎหมาย
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กองกฎหมาย วันที่ 05 มีนาคม 2018 กองกฎหมาย
4 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 กองกฎหมาย
5 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ... วันที่ 12 ธันวาคม 2017 กองกฎหมาย
6 กฎกระทรวง กำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ. 2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 2017 กลุ่มพัฒนากฎหมาย
7 กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือ เพื่อเสริมความงาม พ.ศ. 2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 2017 กลุ่มพัฒนากฎหมาย
   

Page 1 Of 10