กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

  • เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 แบบประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์ข้าราชการพลเรือน วันที่ 05 สิงหาคม 2016 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ข้อตกลงระดับบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Service Level Agreement (SLA) วันที่ 20 กรกฎาคม 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 มาตรฐานและขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 06 กรกฎาคม 2012 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแลการสื่อสาร
4 คู่มือผู้ใช้งานเว็บไซต์กรม สบส. วันที่ 13 มีนาคม 2012 IT Admin
5 คู่มือการใช้งาน WebEx วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 IT Admin
6 แบบฟอร์มการขออนุญาต ใช้งาน Internet วันที่ 29 ธันวาคม 2011 IT Admin
7 แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้งาน Email ราชการ วันที่ 29 ธันวาคม 2011 IT Admin
   

Page 1 Of 2