กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้าน


รายละเอียดเอกสาร

แจ้งหน่วยงานที่ได้จัดทำคำของบประมาณ (งบลงทุน) ปี 2560 เกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้าน ส่งที่ email : wipaporn.w@hss.mail.go.th ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2558

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 04 ธันวาคม 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 333

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน