กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


รายละเอียดเอกสาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 43 สายงาน

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 17 พฤษภาคม 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 23 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 1917

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • เจ้าพนักงานเผยแพร่
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
 • เจ้าพนักงานสถิติ
 • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
 • ทันตแพทย์
 • นักจัดการงานทั่วไป
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • นักทะเบียนวิชาชีพ
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักบริหาร
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • นักวิชาการเผยแพร่
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักวิชาการสถิติ
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • นักวิเทศสัมพันธ์
 • นายช่างเขียนแบบ
 • นายช่างเครื่องกล
 • นายช่างเทคนิค
 • นายช่างพิมพ์
 • นายช่างไฟฟ้า
 • นายช่างภาพ
 • นายช่างโยธา
 • นายช่างศิลป์
 • นายแพทย์
 • นิติกร
 • ประชาสัมพันธ์
 • ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน
 • ผู้อำนวยการ
 • เภสัชกร
 • มัณฑนากร
 • วิศวกร
 • วิศวกรเครื่องกล
 • วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรโยธา
 • สถาปนิก